Tuesday, August 17, 2010

In 1907, young Nikos Kazantzakis was initiated as a Freemason.

In 1907, young Nikos Kazantzakis was initiated as a Freemason.

No comments: